- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng !                               - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !                          - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!                                  - Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII !                        - Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!                                  - Vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, thi đua xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh!                       - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                        - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm!                             - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
ABOUT US
CATEGORIES
SERVICE
PROJECTS
TEARM & CONDITION
CONTACT US
 
1. Thời sự địa phương
 
Thời sự địa phương
Tin trong nước
Thời sự quốc tế
Thể thao
 

 

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV


 

Sáng ngày 26-10, sau Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các Đoàn đại biểu bước vào ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với phiên trù bị. Dự Đại hội, về phía trung ương có đại diện các Vụ thuộc các Ban Đảng Trung ương. Về phía Đảng bộ tỉnh, có các đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Bắc Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 349 đại biểu đại diện cho gần 20.000 đảng viên của 11 Đảng bộ trực thuộc.

 

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Lưu Xuân Phương - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Chamaléa Thị Thuỷ - Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội. Tiếp đó, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội cấp trên cơ sở vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn tham gia góp ý vào các văn kiện trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội

 

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Theo dự thảo, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thứ hai, phát triển kinh tế nhanh gắn bảo đảm môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Thứ ba, quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững; hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thứ tư, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ vững mạnh, đồng bộ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dự thảo Chương trình hành động cũng hoạch định những chương trình, đề án trọng tâm trong giai đoạn 2020 - 2025 đó là: Tiếp tục triển khai một số chủ trương, đề án đã ban hành như: Nghị quyết 115 của Chính phủ; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ, công nghiệp, kinh tế biển, du lịch; tăng cường công tác cải cách hành chính, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện một số đề án, chương trình mới như: Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; Đề án Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh; Đề án Phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Chương trình Ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; Đề án Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; Đề án Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong buổi chiều ngày 26-10, Đại hội trù bị tiến hành thảo luận, góp ý các văn kiện trình đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28-10-2020.

 

Biên tập: Thúy Hằng


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Cô giáo Trần Phạm Mai Duy tâm huyết với nghề(23/11/2020)
 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận thắp sáng hy vọng cho trẻ khuyết tật(23/11/2020)
 
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất từng bước đưa nông sản sạch đến với người tiêu dùng(23/11/2020)
 
Không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tài xế xe tải gây tại nạn giao thông(23/11/2020)
 
Đoàn công tác liên Bộ thăm và làm việc tại Hợp tác xã Evergreen Ninh Thuận(20/11/2020)
 
Đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp trong mô hình Hợp tác xã kiểu mới(20/11/2020)
 
Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020(20/11/2020)
 
12345
Chương trình từ thiện
Phim sắp chiếu
Thông báo
Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
HyperLink
    Liên kết Website
8347850
43447
Designed by NinhThuanSoft