clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

play video13/03/2023 13:58

Chiều ngày 11/3/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dự lễ khai giảng có Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lâm Đông – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tham gia lớp học có 58 học viên là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị các tỉnh:  Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận. Trong thời gian 6 tháng, các học viên được giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 7 chuyên đề về: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Lênin và Hồ Chí Minh; cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay… /.

Bài và ảnh: Đình Hùng – A Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2